Мамандық: Машина жасау
Мамандық

Машина жасау

Галерея
=======
Механика және ауылшаруашылық техникасын құрылымдау
=======
Мамандық туралы Мамандық моделі Түлектер Жұмыс берушілер Сыртқы сараптама
Кафедра төмендегі мамандықтар бойынша бакалаврлар  дайындайды:

        5В071200 «Машина жасау» мамандығын игергендер агроөнеркәсіптік кешен кәсіпорын-дарында, транспорт, индустрия және машина жа-сау салаларында, мемлекеттік басқару ұйымда-рында, әскери-өнеркәсіптік, жобалық-конструк-торлық және ғылыми-зерттеу ұйымдары, әртүрлі меншік түріндегі фирмаларда технолог, конст-руктор, инженер, менеджер, учаске бастығы  бола алады.
ҰБТ тапсыру үшін 5-ші таңдау пәні – физика, бейіндік пәні – математика.