Факультеттер: Ветеринария
Университет перешёл на дистанционное образование

Ветеринария

Факультет галереясы
Өмірдің жарқын сәттері
Факультет білім беру бағдарламасы
------------------------------------
Даму стратегиясы Страница факультета
Ветеринария факультетінің
Стратегиялық жоспары
 
1. Стратегиялық бағыт-  ЖОО-н ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕ БАҒЫТТАЛҒАН ЗЕРТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ РЕТІНДЕ ҚАЛЫПТАСТЫРУ (Аграрлық ғылыми- өндірістік консорциумдегі белсенді интеграция. Халықаралық білім кеңістігіне динамиклық ену)

Мақсат 1.1 Университеттің басымдылықтарына сәйкес факультеттің инновациялық және ғылыми- зерттеу қызметтерін дамыту
 
Атқарылатын жұмыстар Аяқталу фомасы
1.1.1    Ғылыми зерттеу және консалтингтік жұмыстарды жүргізу
1. ПОҚ-ның жоғары импакт- факторлар бар журналдарға мақала беру
2. ПОҚ-ң өнертабысқа өтініш беру мен патент алу
3. ПОҚ-ң негізгі және қолданбалы зерттеулерді жүзеге асыруға қатысу
4. Ғылыми жобалардың портфолиосын қалыптастыру
5. Халықаралық білім- ғылыми концорциум аясындағы жүзеге асқан жобалар саны
6. Халықаралық серіктестіктер аясында іске асатын НИОКР
7. Еліміздің әлеуметтік- экономикалық және ғылыми- техникалық дамуының басым бағыттарымен,экономикалық қызмет субъектілерімен бірге жүзеге асатын, ғылыми- инновациялық жобалар мен бағдарламалар
1. Импакт- факторы бар мақалалар
2. Авторлық құқықтар, өнертабысқа патент
3. Ғылыми жобалар
4. Ғылыми жобалар
5. Ғылыми жобалар
6. Ғылыми жобалар
7. Ғылыми- инновациялық жобалар
Нақты нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған шаралар
1. Жоғары импакт- факторлар бар журналдарға жарияланған мақала санын арттыру
2.1 Интеллектуалдық меншікті қорғауға арналған материалдарды безендіру жөнінде білім беретін семинарларды ұйымдастыру
2.2 Жаңа патенттер мен авторлық куәліктерді алу
3.1 Ғылыми зерттеу институттар және тағы т.б. бірлескен жобалар
3.2 НИОКР мақсатты даярлауды қаржыландыру және грант есебінен қаржыландыратын негізгі және инновациялық жобалар санын ұлғайту
4.1 Ғылыми жобалардың портфолиосын қалыптастыру
4.2 Шаруашылық субъектілері мен СПК аудандық тапсырыс бойынша іске асатын НОКР шаруашылық келісім шарттарын ұлғайту
4.3 Факультеттің банктік деректік инновациялық жобалар құрастыру
4.4 Факультет ғалымдарының деректер банкін құрастыру
5.1 Жобаларды басқару жөнінде авторлық курстарды өткізу
5.2 Ғылыми, ғылыми- техникалық қызмет субъектілері ретінде ғалымдардың өтуі
6.1 ГПЦФИИР- дің негізгі басым бағыттары бойынша оқыту семинарларын өткізу
6.2 Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ғылыми-зерттеу басымдықтарын анықтау
6.3 Сыртқы мекеме тапсырысы бойыша НИОКР санын арттыру
7.1 КЯИЦ- қа қылыми- зерттеу жоспарын дайындау
7.2 Экологиялық және азық-түлік қауіпсіздігі мәселелері бойынша негізгі және қолданбалы зерттеулер жүргізу
7.3 Энергетикалық , еліміздің зияткерлік әлеуеті , шикізат пен өнімдерді терең өңдеу, өмір туралы ғылым  басым бағыттары бойынша ғылыми зерттеулер орындау
1.1.2 Инновациялық инфрақұрылымды құру және дамыту  
1. Ғылыми жобалардың үлгілерін дайындау
2. ҚР МОН, МСХ, МИНТ конкурстарына қатысу
3. Қазіргі заманғы жабдықтармен жабдықталған ғылыми зертханалар үлесі
4. Өндіріске енгізілген ғылыми-зерттеу зертханаларында іске асырылатын инновациялық жобалардың саны
5. Кафедраның қаржылануының жалпы көлемінен, консалтингтік қызмет арқылы университетке түсетін кірістер
1. Ғылыми жобалар
2. Ғылыми жобалар
3. Зерттеу жүргізуге заманауи ғылыми зертханалар дайындалады
4. Өндіріске енгізілген ғылыми зерттеу нәтижелерінің сараптама актісі
5. Консалтингтік қызмет бойынша кіріс кіреттін болады
 
Нақты нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған шаралар
1.1 Патенттік ізденістер жүргізу, ғылыми, ғылыми- техникалық кітапханаларға бару т.б. арқылы факультет қызметкерлерімен ғылыми мақалалар жинау
1.2 Ғылыми жобалардың үлгілерін дайындау
2.1 Салалар бойынша уақтылы ғылыми жобалар беру және дайындау
2.2 ҚР МОН, МСХ, МИНТ конкурстарына қатысу
2.3 ҰТП «Ғылыми, ғылыми- техникалық саласындағы халықаралық серіктестік» жобалар тізіміне маңызды жобаларды кіргізу
3.1 Негізгі және қолданбалы зерттеулерді дамыту үшін, ветеринариялық биоқауіпсіздік мәселелер инновациялық орталығын Заманауи  ғылыми қондырғылармен қамтамасыз ету
3.2 ҒЗЗ Заманауи  ғылыми қондырғылармен қамтамасыз ету
3.3 Ғалысдар ғылыми және ғылыми- техникалық қызметтің субъектісі ретінде аккредитациядан өту
4.1 ҒЗИ және ЖОО бірлескен ғылыми зерттеу жүргізу мақсатында жобалар жасау
4.2 Ғылыми жобалар нәтижесін енгізу туралы мақала жариялау
4.3 Оқуға патенциалды тапсырыс берушілер реестрін қалыптастыру
4.4 Шаруашылық келісім бойынша құралдар тарту
5.1 Қызметтің азық- түліктік тізбегін жасау
5.2 Интеллектуалды меншіктік өнімдерді, дайын ғылыми жобаларды жүзеге асыру
5.3 Инновациалық өнімдерді жүзеге асыру және өндіріс есебінен құралдарды тарту2. Стратегиялық бағыт. БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ МАМАНДАР ДАЙЫНДАУ (Материал емес белсендерді интенсивті дамыту. Білім алушылардың дәлелді контингенттерін қалыптастыру)
Мақсат 2.1 Білім сапасын арттыру
 
Атқарылатын жұмыстар Аяқталу фомасы
1. Әлемдік рейтингке ЖОО қатысу
2. PhD доктарантура білім бағдарламасы бойынша құжаттарды аккредитацияға дайындау
3. Білім алушылардың оқу- әдістемелік әдебиеттермен  қамтамассыз етілуі
4. Біліктілікті арттырудан өткен ПОҚ үлесі
5. Мамандар даярлау сапасына қызмет берушілердің қанағаттану деңгейі
1 Топ 500 университеттер рейтингке і ҚазҰАУ енуі
3  2 Аккредитация өту үшін 2 PhD доктарантура құжаттары дайындалатын болады
4 3 Әдебиеттермен қамтамасыз етуді қамтамасыз етеді
4 Сертификаттар алынатын болады
5 Жоғары білікті мамандар даярланатын болады
Мәселе 2.1.1 Болон үрдісінің қағидаларын жүзеге асыруды қамтамасыз ету  
1. Студенттердің академиялық ұтқырлығы
3        
1 Академиялық ұтқырлық және халықаралық қатынас депортаментімен бірлескен факультет профессор- оқытушылар құрамы
2 Барлық білім алу кезеңініде бір академиялық кезеңінен кем емес шетелде білім алатын магистранттар,  PhD докторанттар 2 Академиялық ұтқырлық және халықаралық қатынас депортаментімен бірлескен магистранттар мен PhD доктаранттар жетекшілері
4       3 ЖОО- на шетелдік білім алушыларды тарту 3  3 Факультеттің ПОҚ құрамы, халықаралық қатынас департаменті, білім алушылар контингентін қалыптастыру орталығы
5       4 Қазақстан ЖОО- на дәріс оқуға университет ПОҚ шақыру 4  4 Академиялық ұтқырлықтың ПОҚ, факультет профессорларының  халықаралық байланыс департаментімен бірлесуі
5. Шетел университеттеріне дәріс оқуға шақырылған, университет ғалымдары 5 5 Академиялық ұтқырлықтың ПОҚ, факультет профессорларының  халықаралық байланыс департаментімен бірлесуі
6  6 Сабақ, мастер- класстар, тренингтік семинарлар өткізуге және ғылыми жобаларға қатысуға шақырылған шетелдік ғалымдары 6  6 Академиялық ұтқырлықтың ПОҚ, факультет профессорларының  халықаралық байланыс департаментімен бірлесуі
7  7 Шетелдің ЖОО, ҒЗИ және ғылыми орталықтармен, шетелдік ЖОО- мен келісім шарттары. 8  7 Факультет профессорларының ҚазҰАУ-нің стратегиялық даму департаментімен бірге
 
 
Нәтиженің тура көрсеткішіне жетуге арналған шара.
1.1. Студенттердің тілдік дайындық мониторингісіне қатысу.
1.2. Халықаралық білім – ғылым консорциумына қатысушылардың көбеюі.
1.3  Ішкі академиялық мобильділікке арналған интеграцияланған білім бағдарламаларының дамуы.
1.4. Серіктес ЖОО – ның білім бағдарламасының мониторингі.
1.5. Серіктес ЖОО  студенттері кредитті қайта тапсырудың ECTS түрін игеруді жүзеге асыру.
2.1. Халықаралық жаздық мектеп жағдайында индивидуальді оқу жоспары формасында академиялық мобильдік бойынша үшж ақты келісім шарт жобасын дамыту.
2.2. Студенттер үшін тілдік дайындықты жетілдіру.
2.3. Серіктес шетелдік  ЖОО – мен сәйкес магистратура және докторантура бойынша ғылым және зерттеу бағдарламасын дамыту.
3.1. Өзге мемлекеттерінің студенттерін дәлелді контингентін тарту мақсатындағы жәрмеңкесіне, халықаралық оқу көрмесіне қатысу.
3.2. ЖОО – да электрондық оқыту жүйесін қосу.
4.1. Қазақстанның ЖОО мен ынтымақтық туралы меморандумға дайындыққа қатысу.
4.2. Қазақстан Республикасының ЖОО арасындағы академиялық алмасу ПОҚ ұйымдастыру.
4.3. Икемді мобильдік білім бағдарламасын дамыту.
5.1. ПОҚ шет тілдік білім деңгейін жоғарылату.
5.2. Шетелде ПОҚ біліктілігін арттыру.
5.3. Университет оқытушыларымен сабақ жүргізу үшін  шетелдік ЖОО – мен байланыс құру.
6.1. Университетке шетелдік ғалымдарды шақыру үшін мәліметтер базасын құру.
7.1.Европалық бірлік мемлекеттері ғылыми орталық және ЖОО- мен  меморандумға дайындыққа қатысу.
7.2. Халыкаралық жоба ТЕМПУС, ЭРАСМУС, ЭРАСМУС-МУНДУС және тағы басқаға қатысу.
7.3. Халықаралық стипендиялы бағдарламаға «Болашақ», «LOGO»,  «ISFRADA», «DAAD» тарту.
 
 Тапсырма 2.1.2 Білім бағдарламасын кеңейту бумасы    
1. Мемлекет тапсырмасы бағдарламасы бойынша магистратура және профильді магистратура бойынша және бакалавриат көлемі бойынша
2. Мемлекет тапсырмасы бойынша студенттерді PhD докторантура бағдарламасы бойынша мемлекет тапсырмасының жылдық өсуі.
3. Шетелдік аккредиттік аккредитацияланған агенттіктің білімдік бағдарламасы    
4. Мамандықтардың  НАЦ рейтингке қатысуы.
1. Факультеттің профессор – оқытушы құрамына сәйкесінше институт магистратурасы және PhD докторантурасы
2. Барлық факультет профессор оқытушылар құрамы
3. Факультеттің барлық профессор – оқытушы құрамы сәйкесінше Департаментінің аккредитациясынан өтеді.
4. Факультеттің барлық профессор – оқытушы құрамы сәйкесінше Департаментінің аккредитациясынан өтеді.
 
5. Халықаралық стандартқа сәйкес тәуелсіз ұлттық мамандандырылған аккредитациядан өту. 5. Факультеттің барлық оқытушылар қауымдастығы аккредитация департаментімен біріккен.
Нақты нәтижелерді  көрсететін шаралар.
1.1.         Кәсіби бағдар жұмыстарын жүргізудің жоспар графигін құру.
1.2.         СМИ сыртқы көріністі жоспарлау.
1.3.         Бакалавриаттың білім беру бағдарламасын жұмыс берушінің ойына негіздеп жаңарту.
1.4.         Аудандық оқу орындарынан үміткерлер базасын ҒЗИ бөлімшелерді және өндірістік дайындықты қалыптастыру.
1.5.         Үміткерлерге тіл үйрену курстары мен мамандық бойынша кеңес беру орындарын ұйымдастыру.
2.1. Магистратура мен PhD докторантураны білім беру бағдарламасын жұмыс берушінің ойына негіздеп жаңарту.
2.2. Аудандық оқу орындарынан үміткерлер базасын ҒЗИ бөлімшелерді және өндірістік дайындықты қалыптастыру.
2.3. Магистрлік және докторлық жұмысты ҒЗЖ мен ҒЗТКЖ тақырыптарымен байланысқан университеттің ғылыми техникалық бағдарламасы аясында тақырыптарды бекіту.
3.1 Аккредитациялық агенттіктің талаптарына сай халықаралық аккредитация білім беру бағдарламасының ішкі мониторингін дайындау.
4.1. Студенттердің республикалық және халықаралық пәндік олимпиадаға қатысуын дайындау.
4.2. Жоғары импакт фактормен профессор – оқытушы құрамының басылымы
4.3. ЖОО үздік оқытушы республикалық конкурсқа профессор – оқытушы құрамының қатысуы.
4.4. Білім беру бағдарламасының санан көбейту.
5.1. Мамандық бойынша профессор – оқытушы құрамының сатыларын жоғарылату
5.2. Республикалық және халықаралық олимпиадаларда ғылыми конкурстарда жүлделі орындар санын көбейту.
5.3. Шет елдегі ЖОО оқып жатқандар үшін оқу және ғылыми тәжірибеден өтуге келісім шарттар жасасу
5.4. 1 семестр кем емес уақытқа басқа мемлекеттерден студенттер шақыру.
5.5. 1 семестрден кем емес уақытқа шет елден оқу орындарынан сабақ беруге ғалымдарды шақыру.
5.6. QS критерилері бойынша ақпараттық база құру.
5.7. Модульдік білім беру бағдарламасын құру оқу құрал жабдықтар базасын жақсарту және оқу құжаттарын дайындау.
5.8. Шетелдік оқу орындары мен магистрлік бағдарламаларды құрастыру.
 
Тапсырма 2.1.3. Кафедраның білім беру деңгейін жаңарту  
  1. Сабақ беруді электорндық оқыту аясында өткізу.
  2. Білім беру бағдарламаксы бойынша кітаптар мен методикалық нұсқауларды дайындау.
  3. Профессор – оқытушы құрамының деңгейін көтеру
  4. Факультеттің барлық профессор – оқытушы құрамы
  5. Факультеттің барлық профессор – оқытушы құрамы
  6. ҚҰАУ деңгейін кафедра меңгерушісі мен бірге жоғарылату.
 
Нақты нәтижелерді  көрсететін шаралар.
1.1  Электрондық оқулықтар мен білім банкін құру
1.2. Сандық технологияны қолдану арқылы оқу әдістемелік кешенін құру.
1.3. Мамандықтарды электронды оқу – әдістемелік жиынтықтармен  қамтамасыз ету.
1.4. Электрондық оқу әдістемелік кешенін құру арқылы ПОҚ  квалификациясын көтеру.
2.1. Білім бағдарламасының оқулықтар және оқу құралымен қамтамасыз етілу мониторингі.
2.2. Оқулықтардыжәне оқу құралын жасап шығару кезіндегі универаралық авторлық ұтымдарды құру.
2.3. Оқулықты және оқу әдістемесін басып шығаруды баспасының жылдық жоспарын құру.
2.4. Оқулықтар мен оқу құралын жасау бойынша түрлі конкурстарға қатысу.
3.1. Болашақ бағдарламасы бойынша сонымен қатар біріккен зерттеулерді орындау кезінде және шақырушылардың есебінен ғылыми тәжірибелерді ұйымдастыру.
3.2. Алдыңғы қатарлы отандық, шетелдік жоғары оқу орындарымен және ғылыми зерттеу институттарымен келісімшарт жасау.
3.3. ПОҚ квалификациясын жоғарылату үшін график құру.
3.4. Кадр резервтерінің жағдайларын жасау.
3.5. Кафедра резервіндегі кандидаттардың базасын құру.
 
 
Тапсырма 2.1.4. Жұмыспен қамсыздандыру бағдарламасын дамыту.  
1. Факультет түлектерін жұмыспен қамту.
2. МБФИИД  бағыты бойынша бойынша бакалавриат түлектеріне деген қажеттілікті көтеру.
3. Жұмыспен қамтылу мүмкіндігі бар  өндірістік тәжірибемен қамтамасыз ететін жұмыс берушілермен жүргізілген келісімшарт саны.
4. Оқу базасын өндірістік тәжірибемен қамсыздандыру.
1. Кәсіби білім беруді инновациялық дамыту Департаментімен бірге факультеттің барлық профессор – оқытушылар құрамы.
2. Факультеттің барлық профессор – оқытушылар құрамы.
3. Кәсіби білім беруді инновациялық дамыту Департаментімен бірге факультеттің барлық профессор – оқытушылар құрамы.
4. Кәсіби білім беруді инновациялық дамыту Департаментімен бірге факультеттің барлық профессор – оқытушылар құрамы.
 
Нәтиженің тура көрсеткішіне жетуге арналған шара.
1.1  Кәсіби тәжірибе алдағы еңбекке тарту, келісім-шарттар жасау
1.2  «Дипломмен ауылға» мемлекеттік бағдарламасы бойынша іс шара өткізу
1.3   Жыл сайын «Жас өркен» жәрмеңкесін өткізу
2.1 Отандық және шетел компанияларымен келісім-шарт жасау
2.2 Түлектердің деректер базасын жасау
2.3 Жұмыс берушілермен оқу үшін  сауалнама өткізу: ҚР аудандарындағы мамандарға талаптар, түлектердің сапасын дайындау
3.1 Жұмыс берушілердің деректер базасын жасау
3.2 Ауылшаруашылығы  кәсіпорындарымен келісім шарттар жасау
3.3 Жұмыс берушілермен келісімдер жасау, әлеуметтік серіктестер және оқыту үшін гранттар мен стипендиялар бөлу ФИИР
3.4 Түлектердің біліктілігін бағалау үшін жұмыс берушілердің бірлестіктерімен келісімдер жасау
4.1 Ғылыми ұйымдар мен ауылшаруашылығы кәсіпорындары арасында өндірістік тәжірбиелік базасын қалыптастыруға келісімдер жасау
4.2 АНПК қызметкерлерімен келісім-шарттар жасау
 


СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒДАР 3- Білім беру және ғылыми инфрақұрылымды дамыту
Мақсат 3.1 Университеттің материалдық техникалық базасын жетілдіру
 
             Тапсырмалар Аяқтау формасы
Техникалық құралдар кешенді түгендеу кафедрасын өткізу
Кафедра желілік сәулет жаңғырту
Компьютерлер мен оргтехниканы өтініш жасау
Кафедраның компьютерлік паркін сатып алу және жаңарту
Факультетінің техникалық құралдарды түгендеу
Жаңғыртылған желілік архитектура факультеті
Компьютерлер мен кеңсе жабдықтарын сатып алу
Жаңартылған факультеттің компьютерлік паркі
Тапсырма 3.1.1 Материалды –техникалық базасын дамыту  
1.Шетелдік компаниялар және т.б. жұмыс берушілерді нығайту СТФ
2.Мемлекеттік тілде МЖӘ оқу әдістемелік және ғылыми әдебиеттерді дайындау
3.Мемлекеттік тілде бөлімінің ғалымдар оқу әдістемелік әдебиеттерді шығару үшін қолдану
4.Электрондық ресурстар кафедрасының кітап қорын толтыру
5.Қауіпсіздік ғылыми зерттеу әдіснамасын талдау
1.Қажетті материалдар мен техникалық ресурстарды сатып алу
2. Мемлекеттік тілде оқу әдістемелік және ғылыми әдебиет
3. Мемлекеттік тілде бөлімнің ғалымдары оқу әдістемелік әдебиеттерді шығару
4. Электрондық ресурстар факультетінің кітап қорын толықтыру
5. Ғылыми әдістемелік әдебиеттерді скринингтік қауіпсіздік
Тікелей нәтиже көрсеткіш жетістігіне арналған іс-шаралар
1.1 Факультеттің техникалық құралдар комплексін түгендеу жүргізу
1.2 Факультеттің оргтехникасы мен компьютерлік паркті жаңарту және сатып алуға сұраныс беру
1.3 Желілік архитектураның модернизациясы
1.4 Интернеттің өткізгіш қабілеттілігінің үлкеюіне сұраныс беру
1.5 Кафедраның қазіргі заманғы компьютерлік сыныптарының ашылуы
2.1 Ғылыми және оқу-әдістемелік, оқулық әдебиеттерін сатып алуға қаржылай көлемнің ұлғаюы
2.2 Сатып алуды болжау және әдебиеттік қамтамасыз ету мониторингі
3.1 Кафедра ғалымдарының ұлттық тілде оқу-әдістемелік әдебиеттер шығаруына сұраныс беру
3.2 Кітап сатушылар ұйымының және кітап шығарушылар тізімінің ұлғаюы
4.1 Кітап қорының электронды ресурстармен толуы
5.1 Ғылыми және оқу-әдістемелік, оқулық әдебиеттерін сатып алуға қаржылай көлемнің ұлғаюы
5.1 Ұлттық тілдегі әдебиетпен қамтамасыз ету мониторингі
5.3 Ғылыми-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандыру нәтижесін жүргізу
5.4 Ғылыми-әдістемелік әдебиеттерге қажетті анықтаулар
Тікелей нәтиже көрсеткіш жетістігіне арналған іс-шаралар
1.6 Факультеттің техникалық құралдар комплексін түгендеу жүргізу
1.7 Факультеттің оргтехникасы мен компьютерлік паркті жаңарту және сатып алуға сұраныс беру
1.8 Желілік архитектураның модернизациясы
1.9 Интернеттің өткізгіш қабілеттілігінің үлкеюіне сұраныс беру
10 Кафедраның қазіргі заманғы компьютерлік сыныптарының ашылуы
2.1 Ғылыми және оқу-әдістемелік, оқулық әдебиеттерін сатып алуға қаржылай көлемнің ұлғаюы
2.2 Сатып алуды болжау және әдебиеттік қамтамасыз ету мониторингі
3.1 Кафедра ғалымдарының ұлттық тілде оқу-әдістемелік әдебиеттер шығаруына сұраныс беру
3.2 Кітап сатушылар ұйымының және кітап шығарушылар тізімінің ұлғаюы
4.1 Кітап қорының электронды ресурстармен толуы
5.1 Ғылыми және оқу-әдістемелік, оқулық әдебиеттерін сатып алуға қаржылай көлемнің ұлғаюы
5.1 Ұлттық тілдегі әдебиетпен қамтамасыз ету мониторингі
5.3 Ғылыми-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандыру нәтижесін жүргізу
5.4 Ғылыми-әдістемелік әдебиеттерге қажетті анықтаулар
Тікелей нәтиже көрсеткіш жетістігіне арналған іс-шаралар
1.10Факультеттің техникалық құралдар комплексін түгендеу жүргізу
1.11Факультеттің оргтехникасы мен компьютерлік паркті жаңарту және сатып алуға сұраныс беру
1.12 Желілік архитектураның модернизациясы
1.13Интернеттің өткізгіш қабілеттілігінің үлкеюіне сұраныс беру
1.14Кафедраның қазіргі заманғы компьютерлік сыныптарының ашылуы
2.1 Ғылыми және оқу-әдістемелік, оқулық әдебиеттерін сатып алуға қаржылай көлемнің ұлғаюы
2.2 Сатып алуды болжау және әдебиеттік қамтамасыз ету мониторингі
3.1 Кафедра ғалымдарының ұлттық тілде оқу-әдістемелік әдебиеттер шығаруына сұраныс беру
3.2 Кітап сатушылар ұйымының және кітап шығарушылар тізімінің ұлғаюы
4.1 Кітап қорының электронды ресурстармен толуы
5.1 Ғылыми және оқу-әдістемелік, оқулық әдебиеттерін сатып алуға қаржылай көлемнің ұлғаюы
5.1 Ұлттық тілдегі әдебиетпен қамтамасыз ету мониторингі
5.3 Ғылыми-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандыру нәтижесін жүргізу
5.4 Ғылыми-әдістемелік әдебиеттерге қажетті анықтаулар

 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ 4 – ЖАСТАРДАҒЫ БЕЛСЕНДІ АЗАМАТТЫҚ ПОЗИЦИЯЛАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Мақсат 4.1 Университет түлегіне әлеуметтік-жауапты тұлғаларды, жоғарғы мәдениетті қалыптастыру
 
студенттік ұйымдарда: “Достық” ассамблеясы, “Жас Отан”, “ССО”,  “Жасыл ел”  
Қол жеткізген нәтижелерді көрсетуге арналған іс-шара
1.1. Құқық қорғау  органдарымен  бірлесе іс-шара ұйымдастыру
2.1. Студенттерді  тексеру жұмыстарын ұйымдастыру
3.1.ҮЕҰ жастарымен бірлесе әлеуметтік маңызы бар жобаларды іске асыру
4.1.Жастар ұйымдарын дамыту және қызмет көрсету орталығын көмек көрсету шеңберінде сайыс, семинар,дөңгелек үстел ұйымдастыру
4.2.Патриоттық сезімді дамытуға бағытталған ұйымдардың көбеюі
4.3.Мемлекет болашағы үшін жеке жауапкершілікті қалыптастыру, белсенді азаматтық позицияны дамытуға бағытталған ұйымдарды өткізу
 
Тапсырма 4.1.2. Әлеуметтік серіктестікті дамыту
1 Белсенді  азаматтық позицияны дамытуға бағытталған  халықаралық келісім-шартқа дайындық
2  Республикалық, Халықаралық жобаларда  жүлделі орынға ие болған Ветеринария факультетінің  студенттері
 3. Республикалық, Халықаралық жобаларға  қатысқан  Ветеринария факультетінің  студенттері
1 Халықаралық келісім
2 Жеңімпаз шәкіртақысы  мен грамотасы
3 Жеңімпаз  шәкіртақысы  мен грамотасы
Қол жеткізген нәтижелерді көрсетуге арналған іс-шара
1.1.  Меморандум мен халықаралық келісімшарт қорытындысына қатысу
2.1. Зерттеу жұмыстары мен ғылыми үйірмелерге студенттерді тарту
2.2. Мемлекеттік тапсырыс пен  экономикалық келісімдер арқасында орындалатын ғылыми жобаларға студенттерді  тарту
2.3. Студенттердің  Республикалық, Халықаралық жобаларға  және олимпиада  мен конференцияларға қатысуы
3.1. Жас ғалымдар конфиренциясы мен  студенттік  конфиренцияға қатысушыларды марапаттау үшін ұсыным
3.2. Зерттеу жұмыстары мен ғылыми үйірмелерге студенттерді тарту
3.3. Студенттердің Республикалық, Халықаралық жобаларға  қатысуы
3.4. Студенттердің Республикалық, Халықаралық жобаларға  қатысуы үшін іріктеу өткізу
 
Тапсырма 4.1.3 Салауатты өмір салтын қалыптастыру
1 Шығармашылық, спорттық, интелектуальды студенттік ұйымдарға қатысатын  Ветеринария факультетінің  студенттері
2 Орталық жұмыстарына қатысатын университет студенттері:
Патриоттық тәрбиелеу, рухани-адамгершілік және эстетикалық тәрбиелеу, құқыққа тәрбиелеу, тұлғаның интеллектуалды дамуы, салауатты өмір салтын қалыптастыру, еңбекке тәрбиелеу,ұлтаралық келісім, Лингвистикалық және тіл орталығы “Timetostudy”, модельдік орталық “Centerofexcellence”
Методикалық  нұсқау, концепция, жемқорлыққа қарсы бағытталған мақала, патриоттық сезімді қалыптастыру, рухани-адамгершілік даму мен құқықтық тәрбиені студенттерде  дамыту.
Спорттық  ұйымдарға қатысатын факультет студенттері.
1 Жеңімпаз шәкіртақысы  мен грамотасы
2 Жеңімпаз шәкіртақысы  мен грамотасы
3 Әдістемелік  нұсқау, концепция, жемқорлыққа қарсы бағытталған мақала, патриоттық сезімді қалыптастыру, рухани-адамгершілік даму мен құқықтық  басылымдар
4 Жеңімпаз шәкіртақысы  мен грамотасы
Қол жеткізген нәтижелерді көрсетуге арналған іс-шара
1.1. Студенттік ұйымдарда жұмыс істейтіндердің санынын өсуі.
1.2.Студенттік ұйым жұмыстарында студенттердің қатысуы (шығармашылық, спорттық, интеллектуалдық)
2.1.Студенттік орталықтарда  жұмыс істейтіндердің санынын өсуі.
2.2. Орталықтардың жұмыс істеуі мен санынын өсуіне жағдай жасау
2.3.  Жалпы ұлттық бастама шеңберінде көгалдандыру жұмыстарын жүргізу үшін  студенттік ''Жасыл ел '' және құрылыс жасағын құру  Удалить колонки
3.1.Әлеуметтік-гуманитарлық циклдағы  ПОҚ кафедрасын методикалық нұсқау, концепция, мақалаға тарту
4.1.Спортзалды спорттық құралдармен қамтамассыз ету
4.2.Спорттық  ұйымдардан санынын өсуі
4.3.Жатақханадағы  жаттығу залынынын  жұмысын ұйымдастыру
 
Наш адрес:
г.Алматы, пр. Абая 26, №11 учебный корпус, кабинет № 125 Казахский национальный аграрный университет