Faculties: Agrobiology
KazNARU switched to distance education

Agrobiology

Faculty Gallery
The brightest moments in life
Faculty educational program
------------------------------------
List of deans directed the faculty Faculty page
Deans of the Faculty "Agrobiology" since 1959
 
1. Sharipbaev Zhunus Sharipbaevich-1959-1961
2. Ashiraev Shavhat Valievich - 1960-1966.
3. Sharipbaev Zhunus Sharipbaevich - 1966-1974 years.
4. Dyusenbekov Zayrolla Dyusenbekovich - 1974-1984.
5. Jumabekov Ermek Zhumabekovich - 1984-1991.
6. Nurgasen Taken Nurgasenovich - 1991-1994.
7. Zhanabayev Kairbek Shabantayevich - 1994-1996 years.
8. Apushev Amangeldy Kairbekovich - 1996-2002.
9. Orazbayev Serik Auelbekovich - 2002-2008.
10. Mukhametkarimov Kizat Mukhametkarimovich - 2008-2010.
11. Kampitova Gulfaridat Amanovna - 2010-2013
12. Zhiggeny Zhakenbay Sarsenbaevich - 2013-2015.
13. Elikbaev Bakytzhan Koshkinbaevich - 2015-2016.
14. Mahamedova Baglan Zhakipbaevna - 2016.
 
 
Наш адрес:
г. Алматы, пр. Абая 8, №4 уч. корпус Казахский национальный аграрный университет