Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың дәстүрлі бағалар шәкіле және ECTS аударылған балдық-рейтингтік әріптік жүйесі

Университет қашықтықтан білім беруге көшті

Событие #259 Статистика

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың дәстүрлі бағалар шәкіле және ECTS аударылған балдық-рейтингтік әріптік жүйесі

Тілдер бойынша (шет тілі, қазақ, орыс) білім алушылардың оқудағы жетістіктері осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес Білім алушылардың шет тілдері бойынша оқу жетістіктерін бағалаудың деңгейлік үлгіге және ECTS (иситиэс) дәстүрлі бағалар шәкілене сәйкес балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша бағаланады.
Тілді меңгеру деңгейі жалпыеуропалық шет тілді меңгерудің құзыретіне (бұдан әрі - ОЕК) (А1, А2, В1, В2, С1, С2) сәйкес болады.
 
Әріптік жүйе бойынша бағалар Балдардың сандық эквиваленті Балдар (%-тік құрамы) Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар
А 4,0 95-100 Өте жақсы
А- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89 Жақсы
В 3,0 80-84
В- 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74
С 2,0 65-69 Қанағаттанарлық
С- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D- 1,0 50-54
FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз
F 0 0-24
 
 
Білім алушылардың шет тілдері бойынша оқу жетістіктерін бағалаудың деңгейлік үлгіге және ECTS дәстүрлі бағалар шәкілесіне сәйкес балдық-рейтингтік әріптік жүйесі
 
Жалпыеуропалық шет тілді меңгерудің құзыреті (бұдан әрі – ОЕК) бойынша тілді меңгеру деңгейі мен сипаттамасы Әріптік жүйе бойынша бағалар ECTS (иситиэс) бойынша бағалар Балдардың сандық эквиваленті %-дық құрамы Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар
А1 А А 4,0 95-100 Өте жақсы
А- 3,67 90-94
В+ В 3,33 85-89 Жақсы
В С 3,0 80-84 Жақсы
В- 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74
С D 2,0 65-69 Қанағаттанарлық
С- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D E 1,0 50-54 Қанағаттанарлық
F FX, F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз
ОЕК бойынша тілді меңгеру деңгейі мен сипаттамасы Әріптік жүйе бойынша бағалар ECTS (иситиэс) бойынша бағалар Балдардың сандық эквиваленті %-дық құрамы Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар
А2 А А 4,0 95-100 Өте жақсы
А- 3,67 90-94
В+ В 3,33 85-89 Жақсы
В С 3,0 80-84 Жақсы
В- 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74
С D 2,0 65-69 Қанағаттанарлық
С- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D E 1,0 50-54 Қанағаттанарлық
F FX, F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз
ОЕК бойынша тілді меңгеру деңгейі мен сипаттамасы Әріптік жүйе бойынша бағалар ECTS (иситиэс) бойынша бағалар Балдардың сандық эквиваленті %-дық құрамы Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар
В1 А А 4,0 95-100 Өте жақсы
А- 3,67 90-94
В+ В 3,33 85-89 Жақсы
В С 3,0 80-84 Жақсы
В- 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74
С D 2,0 65-69 Қанағаттанарлық
С- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D E 1,0 50-54 Қанағаттанарлық
F FX, F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз
ОЕК бойынша тілді меңгеру деңгейі мен сипаттамасы Әріптік жүйе бойынша бағалар ECTS (иситиэс) бойынша бағалар Балдардың сандық эквиваленті %-дық құрамы Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар
В2 А А 4,0 95-100 Өте жақсы
А- 3,67 90-94
В+ В 3,33 85-89 Жақсы
В С 3,0 80-84 Жақсы
В- 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74
С D 2,0 65-69 Қанағаттанарлық
С- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D E 1,0 50-54 Қанағаттанарлық
F FX, F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз
ОЕК бойынша тілді меңгеру деңгейі мен сипаттамасы Әріптік жүйе бойынша бағалар ECTS (иситиэс) бойынша бағалар Балдардың сандық эквиваленті %-дық құрамы Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар
С1 А А 4,0 95-100 Өте жақсы
А- 3,67 90-94
В+ В 3,33 85-89 Жақсы
В С 3,0 80-84 Жақсы
В- 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74
С D 2,0 65-69 Қанағаттанарлық
С- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D E 1,0 50-54 Қанағаттанарлық
F FX, F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз
ОЕК бойынша тілді меңгеру деңгейі мен сипаттамасы Әріптік жүйе бойынша бағалар ECTS (иситиэс) бойынша бағалар Балдардың сандық эквиваленті %-дық құрамы Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар
С2 А А 4,0 95-100 Өте жақсы
А- 3,67 90-94
В+ В 3,33 85-89 Жақсы
В С 3,0 80-84 Жақсы
В- 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74
С D 2,0 65-69 Қанағаттанарлық
С- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D E 1,0 50-54 Қанағаттанарлық
F FX, F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз
 
 
Читайте также Жаңалықтар мұрағаты