Су ресурстары және мелиорация, Факультеттер: Су, жер және орман ресурстары
Университет перешёл на дистанционное образование

Су, жер және орман ресурстары

Кафедра: Су ресурстары және мелиорация

Факультет галереясы
Өмірдің жарқын сәттері
Факультет білім беру бағдарламасы
----------------------------------------
Білім бағдарламасының даму жоспары Страница кафедры
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
 
     
 
 
 
 
     
                                                                     БЕКІТЕМІН  
Басқарма төрағасы                                                                                                                                       
Ректор __________Т.Есполов
                                                                                                                                  «___»__________2017 ж.
 
 
 
 
 
 
 
МОДУЛЬДІК БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
 
6В086 – «Су ресурстары және суды пайдалану» мамандығының
 
 
Деңгейі: Бакалавриат
 
Берілетін дәрежесі - 6В086 – «Су ресурстары және суды пайдалану» бағыты бойынша ауылшаруашылығы бакалавры
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы 2019

6В086- «Су ресурстары және суды пайдалану» мамандығы үшін модульдік білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығымен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес әзірленген. Кредиттік технологияларды оқыту үдерісі (12.10.2018г. №563 өзгертулерімен және толықтыруларымен), 5В080500- «Су ресурстары және суды пайдалану» мамандығының типтік оқу жоспары ҚР БҒМ 2013 жылғы 16 тамыздағы № 343 бұйрығымен, стандартты оқу жоспарларымен (2016 жылдың 05 шілдесіндегі өзгерістер мен толықтырулармен) және Кәсіби стандартта «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық палаталары төрағасының бұйрығына № 6 қосымша.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ескерту:       Модульдік білім беру бағдарламасы ОӘК отырысында қарастырылды және ұсынылды
Хаттама №                                   2019ж.
Модульдік білім беру бағдарламасы ҚазҰАУ ғылыми Кеңесінің отырысында қарастырылды және бекітілді
Хаттама №                                   2019ж.

 
  1. Білім беру бағдарламасының сипаттамасы
 
Білім беру бағдарламасының мақсаты
 
Білім беру бағдарламасының мақсаты - толыққанды, сапалы кәсіптік білім алу, шығармашылық әлеуетті дамыту, бастамашыл және инновациялық қызмет көрсету, еңбек нарығында бітірушілердің бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру, жерді мелиорациялау, баптау және қорғау саласындағы кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру үшін жағдай жасау.
Білім беру бағдарламалары бойынша оқыту бағытының картасы
Білім беру саласының коды мен атауы 6. Жоғары білім. Бакалавриат бағдарламасы, резидентура, практикалық тәжірибе.
оқыту бағытының коды мен атауы  
Білім беру бағдарламасының коды мен атауы 6В086 – Су ресурстары және суды пайдалану
 
Бітірушінің біліктілік сипаттамасы
Берілетін дәреже
 
6В086 – Су ресурстары және суды пайдалану
 
Маманның қызметтер тізімі
 
  1. Инженер-проектировщик - 6 уровни квалификации по ОРК;
  2. инженер гидролог - 6 уровни квалификации по ОРК;
  3. Инженер-мелиоратор - 6 уровни квалификации по ОРК;;
  4. инженер-гидротехник - 6 уровни квалификации по ОРК
Кәсіптік қызмет саласы
 
Бакалавр жерді мелиорациялау, баптау және қорғау саласында өндірістік-техникалық, ұйымдастыру-басқарушылық, жобалау-конструкторлық іс-әрекеттерді атқаруға дайындалған болуы тиіс.
Кәсіби қызмет объектісі Бітірушілердің кәсіби кызметінің объектісі болып табылады:
 - ауылшаруашылық жерлердегі топырақтық-мелиоративтік үрдістер;
 - бұзылған жерлерді мелиорациялау және баптау;
 - мелиоративтік жүйелерде су және жер қорларын қорғау;
 - су және ауылшаруашылығы салаларында  ғылыми зерттеу және   жобалау.
Кәсіби қызметтің функциялары Кәсіби қызметінің функциясы
  • жобалау, құрылыс, су шаруашылығы, ауыл шаруашылығының әкімшілік мекемелері мен кәсіпорындарының жұмысын ұйымдастыру және басқару;
  • су және ауыл шаруашылығының ғылыми зерттеу институттарында және білім беру ұжымдарында ғылыми –зерттеу жұмыстарын орындау.
Кәсіптік қызметтің түрлері 1. Бағалау:
- әртүрлі табиғи-климаттық аймақтардағы агроландшафттық жүйелерді ұтымды орналастыру үшін табиғи-ресурстық әлеуетін бағалау бойынша жұмыстарды жүргізу;
- жерді мелиорациялау қажеттілігін анықтау үшін табиғи ландшафттық жүйелердің жылу- мен ылғалменқамтамасыздығын бағалау туралы білу;
- суармалы жерлердің жай-күйіне мониторинг жүргізу негізінде топырақтың және экологиялық жағдайдың өзгеруінің бағытын және қарқындылығын антропогендік қызметтегі агроландшафттық жүйелерде бағалау.
2. Конструктивтік:
- әр түрлі варианттардың ішінен экономикалық талдауды қолданып, тиімді вариантты анықтайтын су шаруашылығының қазіргі заманғы, жоғары тиімділікті, техникалық тұрғыда жетілдірілген, инженерлік жүйелердің жобаларын жасау бағытында жұмыстарды орындау;
- суармалы жерлерді баптау және қорғау жөніндегі іс-шараларды жобалау бойынша жұмыстар жүргізу;
- жер және су ресурстарын қорғау және пайдалану бойынша алаптық келісімдерді, «Жерді мелиорациялау,  баптау және қорғау» сұлбаларын жасауға қатысу;
3. Ақпараттық-технологиялық:
- ақаба суларын алып кету, сумен қамтамасыз ету және ауыл шаруашылығы үшін су алу, су беру және су бөлу жүйелерін қазіргі заманғы, жоғары тиімді, техникалық тұрғыда жетілідірілген инженерлік мелиоративтік жүйелерді құру жобаларын жүзеге асыру;
- ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді қорғау және баптау бойынша жобаларды іске асыру бойынша жұмыстар жүргізу;
- эрозияға ұшыраған және бүлінген жерлерді пайдалану үшін қажетті бастапқы деректерді анықтаудың зерттеу әдістерін қолдану;
- бұзылған жерлерді қалпына келтіруге бақылау жасаудың заманауи әдістерін қолдану, жер және су пайдаланушылары арасындағы қатынастарды реттеу.
 
 
 
 
 
  1. Білім беру бағдарламасының мазмұны
 
МП / ТК Пәннің коды Құзыретті қалыптастыратын пәннің атауы Кредит көлемі Сағат саны Семестр Оқу үдерісінің
коды
Бақылау формасы
KZ ECTS
ЖБП Жалпы білім беру пәндері циклі 48 48 1440      
МК KKZT 1101
 
Қазахстанның қазіргі заман тарихы (МЕК) 5 5 150 2  
2
Мемлекеттік емтихан
МК Fil 2102 Философия 5 5 150 4    2 емтихан
МК ShT 1103 Шет тілі 10 10 300 1.2 3 емтихан
МК KK(O)T 1104 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 10 10 300 1,2 3 емтихан
МК AKT 2105 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 5 5 150 4 2 емтихан
МК КSG 1106 Қоғамдық - саяси ғылымдар
(социология, политология, культурология, психология)
8 8 240 1 2 емтихан
ВК КSZhKMN 1107 Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 5 5 150 1 2 емтихан
   DSh 1108, 2108 Дене шынықтыру 8 14 240 1,2,3,4 5 диф. сынақ
OYaOS 1 Модуль 1 – Маманның жалпы техникалық негіздері 19 19        
ВК Mat 1201 Математика 5 5 150 2 2 емтихан
ВК TM 2202 Техническалық механика   5 5 150 3 1 емтихан
ВК Gid 2203 Гидрохимия   4 4 150 3 1 емтихан
ВК Geo1208 Геодезия   5 5 150 1 2 емтихан
  MZhIN 2 Модуль 2 Маманның жалпы инженерлік негіздері 25 25        
ВК SGS 2204                                              Сызба геометрия және сызу *                                                             4 4 120 3 2 емтихан
ВК SZhK 3205 Су және жер құқығы 5 5 150 5 2 емтихан
ВК  AH 3206 Академиялық хат 5 5 150 5 2  
ВК AZhZhKKB 3209 Автоматтандырылған жобалау жүйесі және кәсіптік қолданбалы бағдарлама  
 5
5 150 5  
   1
емтихан
  SP 3 Модуль 3 – Cуды пайдалану 23 23        
ВК GGN 2207                             Геология және гидрогеология негіздері                                                                         5 5 150 3 2 емтихан
ТК Gid 2210*
АМ 2210 ** 
         
Гидравлика*   
Ауылшаруашылық мелиорациясы**                                                   
10 10 300 4,5  
1
емтихан
ТК IG 1211*
ME 1211**
Инженерлік гидрометрия*
Мелиоративтік егіншілік**
5 5 150 2 1 емтихан
   TT 1211 Таныстыру тәжірибесі 1 1 30 2 10 есеп
   OT 1211 Оқу тәжірибесі 2 2 60 2 10 есеп
   TRP 4 Модуль 4 - Табиғи ресурстарды пайдалану 20          
ТК KM 2212*
AG 2212**
Климатология және  метеорология *
Агрометереология  **
5 5 150 3  
1
емтихан
ТК MSK 4213*            
 
MN 4213**
Мелиоративтік сорап қондырғылары *                                       Мелиоративтік сорап қондырғылары** 5 5 150 7  
 
2
 
 
емтихан
ТК SRKP 3214*
Gid 3214**
Су ресурстарын кешенді пайдалану*
Гидравлика**
5 5 150 4  
2
емтихан
ТК
 
MSK 2215*
MТ 2215**
Мемлекеттік су кадастры ** Мелиоративтік топырақтану*
 
5
 
5
 
150
 
3
 
2 емтихан
  AShSSK 5 Модуль 5 -  Ауылшаруашылықты сапалы сумен қамтамасыздандыру 33 33 540       
ТК GAR 2216*
GIG 2216**
Гидрология және ағынды реттеу*
Гидрология және инженерлік гидрометрия**
5 5 150 5  
2
емтихан
ТК STT 3217*                
MZhIK 3217**
 
Су тазарту технологиясы*                                         Мелиоративтік жүйедегі инженерлік құрлымдар** 6 5 180 6  
2
емтихан
 
 ТК
SShMGT 3218*
 
AShGTN 3218**
Су шаруашылығындағы мониторинг және ГИС технология*
Ауылшаруашылығындағы ГИС технологияның негізі**
6   180 6  
2
 
   OT 2216 Өндірістік тәжірибесі - 1
 
    8 8 240 4 10 есеп
   OT 3218 Өндірістік тәжірибесі - 2
 
8 8   6 10  
  КП Кәсіптік пәндер циклі 60 60        
   GT 6 Модуль 6 - Гидротехника            
ВК GT 3301 Гидротехникалық құрлымдар
 
5 5 150 6 1 емтихан
ВК AShSKEZhS 4302 Ауылшаруашылығын сумен қамтамасыз ету және жайылымды суландыру                                                    5 5 150 7  
1
 
ВК SRKP 3303 Су ресурстарын кешенді пайдалану 5 5 150 5 2  
  GZhB 7 Модуль 7 -Гидромелиоративтік жүйені басқару 12 20 540       
ТК SShE 4304                                 Су шаруашылығының экономикасы 5 5 150 8 2
 
емтихан
ТК SShZhAP 4305*
GZhAP 4305**
Су шаруашылық жүйесін автоматтандыру және пайдалану*
Гидромелиоративтік жүйені автоматтандыру және пайдалану**
5 5 150 7  
 
2
 
емтихан
ТК SAT 3306*
ZhBK 3306**
Cу алу тораптары*
Жерді баптау және қорғау**
5 5 150 6  
2
емтихан
  ZhUZhB 8 Модуль 8 – Жумыстарды ұйымдастыру және басқару 28 28        
SМ 4307*
MAT 4307**
Суғару мелиорациясы*
Мелиорацияның арнайы түрлері**
5 5 150 7  
2
емтихан
ТК SshKTU 4308*                                
MZhKUT 4308**
Сушаруашылық құрлысының технологиясы және ұйымдастыру*
Мелиоративтік жүйенің құрлысын ұйымдастыру және технологиясы**
5 5 150 8  
 
2
емтихан
ТК SNESTU 4309*          
 
GZhZh 4309**
Су нысандарын экологиялық – сушаруашылық тұрғыда бағалау*
Гидромелиоративті жүйелерді жобалау
5 5 150 7  
2
 
емтихан
ТК SRB 4310*               TUN 4310** Су ресурстарын басқару*
Табиғатты үйлестірудің негіздері**
5 5 150 7  
2
емтихан
   DA 4308  
Диплом алдындағы
8 8   8 10  
    Теориялық дайындықтың жалпы кредит/сағаты 193 193 5790      
    Қортынды мемлекеттік аттестация:  12 12  360      
    Дипломдық жұмыс жазу және қорғау немесе мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 12 12 360 8   емтихан
    Барлығы кредит 240 240        
 
 
            *  - "Су ресурстары және мелиорация"
            ** - "Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау"
 
 
  номер уч проц. лекции практ лаб срсп срс  
  1 2 3 4 5 6  
очное 1 5 5 5 10 20 45
2 5 10   10 20 45
3   15   10 20 45
4     15 10 20 45
5   30       30
 
 
 

3. Құзыреттілік картасы
 
Кәсіптік құзыреттілік Оқу нəтижелері
Ауыл шаруашылық жерлерін табиғи ылғалдандырудың тұрақсыз режимі жағдайында қазіргі кездегі мелиоративтік жүйелерді жобалау, мелиоративтік шараларды негіздеу, мелиоративтік жүйелер құрылымын есептеу үшін қажетті нормативтік және техникалық құжаттарды қолдану. Мелиоративтік жүйенің күйін бақылау және экологиялық бағалау және олардың экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін, су шаруашылығы кешенінің жұмыс істеу негіздерін түсіну. Ауылшаруашылығын сумен жабдықтау үшін сораптарды таңдау және сорап станцияларының орналасу мүмкіндігі. Гидромелиоративтік жүйелерді пайдалану қызметін ұйымдастыруды, суару жүйелерінде суды пайдалану негіздерін, жүйелік суды пайдалануды жоспарлауды түсіну. Суды есепке алу мен бөлуді автоматтандыруда тәжірибелік дағдыларды меңгеру, гидраавтоматика жұмысының принциптері, гидротехникалық құрылымдардың элементтерін технологиялық үдерістерді автоматтандыру және бақылау үшін су ағынының гидроэнергетикалық қорларын пайдалану. Табиғатты үйлестіру және суды пайдалану саласындағы кәсіби проблемаларды шешуге арналған жабдықтың құрылымы мен параметрлерін таңдау кезінде негізгі заңдарды, талдау және модельдеу әдістерін қолдану мүмкіндігі.
 
 
Білуге тиіс:
- әртүрлі табиғи жағдайлардағы мелиоративтік жүйелерді жобалау ерекшеліктерін;
- мониторингтік зерттеулер жүргізу кезінде байқау құралдарын, өлшемдерін және үлгілеу әдістерін, мелиоративтік жүйенің сапасын бағалауды;
- табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың заманауи мәселелерін, аумақтарды қоршаған ортаны қорғауды; шешімдер, технологиялар, перспективалар, проблемалардың әлеуметтік-экономикалық маңызы; ағымдағы зерттеулердің мақсаттары мен міндеттерін, осы зерттеулер мен әзірлемелер туралы отандық және шетелдік ақпаратты; зерттеуді жоспарлау және ұйымдастырудың заманауи әдістері мен құралдарын;
-ашық су көздерінен каналдарға суды алу кезінде сорап станцияларының құрамы мен су тораптарының сұлбасын, жабық суару желісіне және құрғататын сорғы станцияларына су берутін станцияларды; негізгі және қосалқы гидромеханикалық және энергетикалық жабдықтарды, мақсатын, құрамы және іріктеу әдістерін; «жер бетіндегі», «камералық» және «блокты» түріндегі сорғы станцияларының құрылыстарын; су тораптарын әр түрлі сұлбалары үшін пайдаланылатын суды алу, су бұру қондырғыларына, қысым құбырларына қойылатын талаптарды;
-аумақтардың жылу және ылғалдылығына байланысты геожүйенің табиғи тұрақтылығын талдауды және бағалауды, заманауи гидромелиоративтiк жүйелерді және оларды пайдаланудың негізгі міндеттерін, суару жүйелерінде жұмыс гидрометриясы және суды есепке алуды, техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын, гидромелиоративтік жүйелерде суды пайдалану негіздерін, су пайдалану жоспарын құруды және өткізуді;
- суару, суландыру жүйелерін автоматтандырудың теориялық негіздерін, суды бөлу мен есептеуді автоматтандыру үшін тәжірибелік дағдыларды алу;
- негізгі түсініктер мен анықтамаларды білу; БГБ негізі; СШК-де пайдаланылатын гидроавтоматиканың техникалық құралдары; СШК-де негізгі технологиялық үдерістерді автоматтандыруды техникалық жүзеге асыру жолдары.
 
қабілетті болуы керек:
- әртүрлі табиғи-климаттық аймақтарда суғару желісін жобалау, каналдардың, құбырлардың есептік су өтімдерін анықтау, олардың гидравликалық есептерін орындау;
- бақылаулар мен өлшеулер жүргізуге; мелиоративтік жүйенің жағдайы мен экологиялық қауіпсізідігін анықтауды;
- табиғатты үйлестіру саласында ғылыми-техникалық ақпаратты, озық отандық және шетелдік тәжірибені жинау, өңдеу, талдау және қорытындылау;
- мелиоративтік сорап қондырғыларының техника-экономикалық және мелиоративтік сорап қондырғыларының негізгі көрсеткіштерінің есептеулерін орындауға;
-ұсынылған жағдайлары үшін сорап станциясының орналасу схемасын таңдауға; жобалау параметрлерді және негізгі сораптар санын анықтауға, оларға қозғалтқыштарды, сорғы станциясы ғимаратының түрін, су алу және беру құрысының түрін таңдауға;
- гидромелиоративтiк жүйелерде суды пайдалану, есепке алу және таратудың заманауи білімді; суармалы жерлердің мелиоративтік жағдайын бағалау әдістері және жақсарту жолдары туралы;
- су көзінің суару қабілетін табиғи режимде негіздеуге және оны суару жүйелерін басқару жүйесімен талдау арқылы су қоймасының көмегімен реттеу.
- есепке алатын приборлардың көмегімен суды өлшеу және тарату қондырғыларын пайдалануға, деректерді өңдеуге;
- СШК-де өтетін процестерді талдай білуге; негізгі технологиялық үдерістерді автоматтандыру мәселелерін шешуге; гидроэтоматиканы реттеу және ұтымды пайдалануды қамтамасыз етуге.
Топырақ жамылғысының бүліну процестері және қоршаған ортаның ластану себептері, бүлінген жерлерді баптаудың бағыттарын және кезеңдері, жерді баптаудың әдістерін және технологиясы жайлы түсіну, кешенді топырақ қорғау шараларын негіздеу және іске асыру,
зиянды заттармен ластанудан топырақты қорғау ластануын жою және өндіру айналысу қабілеті.
Экожүйелерді және ПТК бағалау әдістерін және әр түрлі мақсаттағы мәдени ландшафтарды құрудың тәсілдері мен сұлбаларын нездеуді түсіну. Табиғатқа адамның іс-әрекетінің әсерлерінің өсу жағдайларында ауылшаруашылық жерлерін мелиорациялауды негіздеуге қабілеті, табиғатты пайдалану заңдарының нысандық мазмұнын ашу арқылы, экожүйенің құрамында ауылшаруашылық өндірісінің орнықты дамуын экологиялық қауіпсіз тұрғыда қамтамасыз етуді түсіну.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Білуге тиіс:
- жердің жағдайын нашарлататын процестерді алдын-алу және жою және инновациялық технологияларды қолданып, жерді баптау арқылы техногендік бұзылған жерлерді қалпына келтіру әдістері жайлы;
- табиғатты ұтымды пайдалану проблемасын шешуде ландшафттың рөлі, табиғи және мәдени ландшафттардың негізгі түрлері; табиғи ландшафттардың жұмыс істеуінің және трансформациясының жалпы принциптері; табиғатты пайдаланудың негізгі түрлері мен салдары.
- табиғатты пайдаланудың экологиялық, экономикалық және әлеуметтік жағдайларды ескеріп, табиғи жүйенің қасиетін сандық және сапалық бағалауды, табиғи жүйеге мүмкін жүктемені анықтаған кезде интегралдық сипаттамаларды және көрсеткіштерді, сонымен қатар белгілерді дұрыс таңдауды және пайдалануды,  адамның іс - әрекетінің экологиялық салдарын ескеруді, табиғи – техникалық бірлестіктегі түсетін жүктемелердің өлшемдерін табиғи жүйелердің жағдайларының интегралдық көрсеткіштерімен үйлестіруді;
 
қабілетті болуы керек:
- жерді баптау әдістерін дұрыс таңдауға; жерді баптау  жұмыстарын өткізгенде озық технологияларды қолдануға, топырақты қорғаудың, қалпына келтіру шараларының тиімділігін анықтауға;
- ландшафтық сипаттамалардың сапалы және сандық бағалау әдістерін (сараптамалық, бал жинау, экономикалық бағалау және сүйемелдеу) қолдануға; әртүрлі экономикалық мақсаттарда ландшафтардың жарамдылығын бағалауға; экономикалық жобаларды ландшафтты-экологиялық негіздеуді жүзеге асыруға, энергияның, судың және геожүйелердегі басқа заттардың айналымы мен тепе-теңдіктерін сипаттауға;
- адамның іс - әрекетінің нәтижесіндегі қиын-қыстау факторларды таба білу және адамның  іс - әрекетінің нәтижесін бағалау үшін қоршаған табиғи ортаны жан – жақты талдаудан өткізе алу.
Су қоймасы құрамындағы топырақтан соғылған бөгеттердің сенімділігін және қауіпсіздігін анықтау әдістерін және Өзенге салынатын су алғыш құрылымдардың сушаруашылық құрылыстарын жүргізу тәсілдерін және ерекшеліктерін түсіну. Табиғи жүйелерді өнеркәсіптік, ауыл шаруашылық, көлік, энергетика, тау-кен өнеркәсібі, қайта өңдеу, мелиоративтік
Наш адрес:
г.Алматы пр. Абая 8, корпус №7 Казахский национальный аграрный университет