Профессорско-преподавательский состав

Дуйсенбекова Оразкуль Оспановна

Кафедра: Технология и безопасность пищевых продуктов 35
Orazkul.Duisenbekova@kaznau.kz
Размещенные материалы в Repository KazNAU
Модель предметной области для управления недвижимостью. 23 мая, 2018

Развитие сетевых и информационных технологий диктуют требования унификации и стандартизаций форматов данных, структур систем и протоколов обмена. В области земельного кадастра уже давно были намечены тенденции к созданию международных стандартов.
Подробнее...

Нан-тоқаш өнімдерін өндіретін кәсіпорының негізгі қауіпті факторларын талдау 23 мая, 2018

Нан өнімдерін өндіру кезінде қayiптi фaктopлapғa әcep eтeтiн нeмece oлapды тyдыpaтын өндipic үpдicтepiнiң жaғдaйы мeн пapaмeтpлepiн aнықтaп, шeктi бaқылay нүктeлepiнiң мoнитopингiciн, түзeтy ic-қимылдapын әзipлeп жәнe нормативтік құжаттарынның pәciмдepiн бeлгiлey
Подробнее...

«Кәсіпорындарда ҚР СТ ИСО 22000 бойынша тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін басқару» 23 мая, 2018

ИСО 22000 стандарт талаптары бойыниш өндіріс үрдістврінің жағдайы мен параметрлерін анықтап, тамақ өнімдерін өндіру кезінде қауіпті факторларға әсеp ететін шекті бақылау нуктелерінің іс-қимылдарын әзірлеп нормативтік құжаттарынның рәсімдерін белгілеу
Подробнее...

Макарон өнімдерінің технологиялық үрдістерінің сапасын стандарттау. 23 мая, 2018

Макарон өнімдерін өндіру экологиялық және фитосанитарлық қауіпсіздікті, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің экологиялық және фитосанитарлық қауіпсіздігін, құнарлылығын сақтауды және ұдайы молықтыруды қамтамасыз ететін, қоршаған ортаға қолайсыз әсер етуді болдырмайтын немесе шектейтін ғылыми негізделген және ұсынылған тәсілдермен жүзеге асырылуы.
Подробнее...

Разработка документации в соответствии с системой менеджмента безопасности пищевой продукции, основанной на требованиях МС ИСО 22000 и принципах НАССР применительно к молочной промышленности в Казахстане 23 мая, 2018

В Казахстане к молочной промышленности применимо и утвердили стандарт ИСО 22000 «Система менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к предприятиям, участвующим в цепи создания пищевой продукции». Этот стандарт приводит к повышению доверия потребителей к выпускаемой продукции, открывает возможности выхода на новый уровень, и конечно расширяет рынок сбыта продукции. Это было продиктовано тем, что в современном мире технология производства продуктов питания становится более сложным процессом и требует строжайшего соблюдения технологической и производственной дисциплины, гигиенических правил, норм дозировки и т. д.
Подробнее...

Халықаралық сапа стандартын қазақстандық экспорттаушы- кәсіпорындарға тәжірибе негізінде аспектілерін енгізу 23 мая, 2018

Заманауи экономикалық жағдайдағы әрбір экспортқа бағдарланған ұйымның алдында тұратын маңызды сұрақ – ол бәсекеге қабілеттілік. Қаражатты үнемдеу, тиімді басқару, тұтынушылардың өнім туралы жағымды пікірлері және табыстың өсуі – әрбір басқарушының міндеті және кез-келген компанияның мақсаты. Оған жету халықаралық сапа стандарттарына енуге және сапа менеджменті жүйесін кезекті сертификаттаудан өткізуге мүмкіндік береді.
Подробнее...

Халықаралық сапа стандартын қазақстандық экспорттаушы- кәсіпорындарға тәжірибе негізінде аспектілерін енгізу 23 мая, 2018

Заманауи экономикалық жағдайдағы әрбір экспортқа бағдарланған ұйымның алдында тұратын маңызды сұрақ – ол бәсекеге қабілеттілік. Қаражатты үнемдеу, тиімді басқару, тұтынушылардың өнім туралы жағымды пікірлері және табыстың өсуі – әрбір басқарушының міндеті және кез-келген компанияның мақсаты. Оған жету халықаралық сапа стандарттарына енуге және сапа менеджменті жүйесін кезекті сертификаттаудан өткізуге мүмкіндік береді.
Подробнее...

«Байсерке - Агро» кәсіпорынының бәсекеге қабілеттілігін арттырудың инновациялық қызметтерін жетілдіру 23 мая, 2018

"Байсерке-Агро" в качестве наиболее важных показателей качества продукции.Повышение качества продукции конкурентоспособнои конкуренции, один из способов сохранить и выиграть на рынке. Повышение спроса на высокое качество продукции,увеличения объемов продаж и цен в связи с увеличением пособий.
Подробнее...

«Байсерке - Агро» кәсіпорынының бәсекеге қабілеттілігін арттырудың инновациялық қызметтерін жетілдіру 23 мая, 2018

Стратегиялық максаттар жэне алғы шарттарының дамуы ретінде ғылыми-технологиялық салада инновациялык белсенділікті арттыру, кадрлардың салалары бойынша дайындығы мен ғылыми кадрлардың аттестациясы. олардың нормативті зандық жэне каржылық базалары мен жеке секторларды мемлекеттік гылыми-технологиялық саясатка тарту болып табылады.
Подробнее...

«Байсерке - Агро» кәсіпорынының сүт өнімдерінің бәсекеге қабілеттігінің ассортименттері 23 мая, 2018

«Байсерке-Агро» ЖШС-нің кызметінің маңызды көрсеткіштері ретінде өнімдерінің сапасы саналады. Өнім сапасының артуы - бәсекелік тартыстың, нарықтагы орынды иемдену мен ұстап тұрудың бір тәсілі. Өнімдердің жоғары сапасы оған деген сұраныс көлемін арттырып, сатылым көлемі мен жоғарылау бага есебінен пайда көлемін арттыруға мүмкіндік береді.
Подробнее...

ӘАСТЫҚ ӨНІМДЕРІНЕН ӨНДІРІЛЕТІН ӨНІМДЕРДІ, ӨНІДІРІСТІК ЖАҒДАЙДА САПАСЫН САРАПТАУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 23 мая, 2018

ИСО стандарттары бойынша өнімдердің қауіпсіздігін басқару жүйесін талдау арқылы астық caпacының мәceлeciн кeшeндi түpдe қapacтыpyымыз қaжeт. Астықтың caпacы peтiндe oның құpaмын, тaғaмдық құндылығы мeн ciңiмдiлiгiн, қауіпсізідігін сараптау. Астықтың caпacы өндipicтiң дaмyындaғы тeхникaлық қopынa, өндipy бapыcындa eңбeктiң caндық жәнe caпaлық көpceткiштepiнe жәнe oның caқтaлy шapттapынa бaйлaныcты.
Подробнее...

Метрологиялық қадағалау 24 мая, 2018

Оқулықта метрология саласына арналған ғылыми, әдістемелік және ұйымдастыру жұмыстарын қамтамасыз ету мәселелері қарастырылған. Метрологиялық қамтамасыз етуді ұйымдастыруды, өлшем бірыңғайлығын және өлшем дәлдігін талап ететін әдістер мен құралдар жетістіктері көрсетілген. Оқулықта кесте, сұлба және тапсырмалар ретінде көптеген мысалдар мен анықтамалық мәліметтер берілген. Оқулық «Метрология, стандарттау және сертификаттау» бағыты бойынша және «Метрология» мамандығы бойынша жоғары оқу орындарының студенттеріне және колледж оқушыларына арналған. Сонымен қатар, магистранттар мен өндіріс мамандарына да қызығушылық туғыза алады. ЖОК006.7.016 (0758) ББК30.10 я 73 Пікір жазғандар: Уажанова Р.У. - Алматы технологиялық университетінің «Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі және сапасы» кафедрасының меңгерушісі, профессор, техника ғылымдарының докторы Абдибаттаева М.М. – Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, энергоэкология кафедрасының профессоры, техника ғылымдарының докторы Жанкуразов Б.О. – Қазақ ұлттық аграрлық университетінінің «Тағам өнімдерінің технологиясы және қауіпсіздігі» кафедрасының профессоры, техника ғылымдарының докторы, Жаратылыстану ғылымдарының Ұлттық академиясының Академигі
Подробнее...

Сапаны жалпы басқарудың модельдері (2 басылым) 24 мая, 2018

Оқулықта сапаның жүйесін басқаруға арналған ғылыми, әдістемелік және ұйымдастыру жұмыстарын қамтамасыз ету мәселелері қарастырылған. Сапаны жалпы басқарудың модельдерін қамтамасыз етуді ұйымдастыруы, өнімнің қасиеттері мен сипатының жиынтығы, сапаға қатысты ұйымды басқару немесе жетекші ету жөніндегі үйлестірілген қызметтері, өнім сапасын басқару механизмі жүйесінің өзара байланысты объектілері мен субъектілерінің жиынтығы, өнімнің өмірлік кезеңінің әртүрлі сатыларындағы және сапаны басқару деңгейлеріндегі қолданылатын ережелері мен әдістерінің жиынтықтары көрсетілген. Оқулықта кесте, сұлба және тапсырмалар ретінде көптеген мысалдар мен анықтамалық мәліметтер берілген. Оқулық «Метрология, стандарттау және сертификаттау» бағыты бойынша жоғары оқу орындарының студенттеріне және колледж оқушыларына арналған. Сонымен қатар, магистранттар мен өндіріс мамандарына да қызығушылық туғыза алады. ЖОК 005 (07578) ББК 65.290-2 я 73 Пікір жазғандар: Уажанова Р.У. - Алматы технологиялық университетінің «Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі және сапасы» кафедрасының меңгерушісі, профессор, техника ғылымдарының докторы Абдибаттаева М.М. – Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, энергоэкология кафедрасының профессоры, техника ғылымдарының докторы Жанкуразов Б.О. – Қазақ ұлттық аграрлық университетінінің «Тағам өнімдерінің технологиясы және қауіпсіздігі» кафедрасының профессоры, техника ғылымдарының докторы, Жаратылыстану ғылымдарының Ұлттық академиясының академигі
Подробнее...

Ауыл шаруашылық салалары бойынша өнімдерді стандарттау 24 мая, 2018

Пікір берушілер: Чоманов У.Ч., техника ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА-ның академигі; Шыныбаев Д.С., ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор. Кәрімов Ж.К., Дүйсенбекова О.О. К 18 Ауыл шаруашылық салалары бойынша өнімдерді стандарттау. - //Оқулық. - Алматы: ҚазҰАУ, 2018. - бет ISBN 978-601-241-498-1 Ұсынылып отырған оқулықта сүт және сүт тағамдарының сапасын тексеру және стандарттауды; сойыс малдары мен құстарын және қосымша шикізаттарын стандарттау талаптарын, жеміс, көкө-ністер сапасын стандарттау әдістерін және де шикізаттар мен дайын өнімдер сапасын стандарттауды, астық дақылдарына қойылатын талаптарды; өсімдік май дақылдарының тенологиялық үрдістерін және сапасын зерттеуді; ауыл шаруашылығында және сауда саласында тұтыну тауарларын өндіру мен өткізу аумағындағы қызметтердің барлық нормаларды сақтауды, стандарттар талаптарын орындауды және пәннің теориялық негіздерін өндірістік жағдайларға қолданудың алдыңғы қатарлы стандартқа сай технологияларын үйретеді. Оқулық жоғары оқу орындарының бакалавр және магистранттарына арналған. УДК 631(075.8) ББК40+65.2.4-80 «Қазақ Ұлттық аграрлық университетінің» Ғылыми Кеңесінің мәжілісінде қарастырылып, ұсынылды (№7 хаттама, 27.06.2018 ж.).
Подробнее...

«Өнім сапасын және үдерістерді (процестерді) басқаруды бақылаудың статистикалық әдістері» 24 мая, 2018

«Өнім сапасын және үдерістерді (процестерді) басқаруды бақылаудың статистикалық әдістері» Қазақстан Республикасы бiлiм және ғылым министiрлiгi жоғарғы кәсiби бiлiмiнiң 5В073200- Стандарттау, сертификаттау және метрология мамандығына оқу құралы ретiнде ұсынады. Кiтап Аграрлық өнеркәсiптiк кешенi, Мемстандарт ғылым және тәжiрибе қызметкерлерi анықтамалық-әдiстемелiк құрал ретiнде пайдалануы мүмкiн. Ғылыми зерттеулер мен бiлiм үшiн сапа мәселелерiнiң басымдылығы негiзделген. Өнеркәсіптік тауарлар мен қызметтердің сапасын бақылау мен басқарудың статистикалық әдістері салаларының негізгі ұғымдары және анықтамаларын, технологиялық үдерісті орындаудың барлық кезеңінде және тұтынушыға, әлемдік және мемлекеттік стандарттар деңгейінде өнім сапасын ең аз шығынмен басқаруды техникалық бақылау мен құқықтық қамтамасыз етуді ұйымдастыруға апаратын жолда өнім сапасын бақылау мен басқару мәселесін кешенді шешуді жан-жақты баяндаған. Пікір жазғандар: Мухамбетов Д. Г. - Алматы экономика және статистика академиясының проректоры, профессор, физ-мат ғылымдарының докторы Сансызбаев Қ.К. – Қазақ ұлттық аграрлық университетінің доценті, техника ғылымдарының кандидаты
Подробнее...

Сапа аудиті 24 мая, 2018

Қазақстан Республикасының «Аудиторлық қызмет туралы» заңы аудиторлық қызметті жүзеге асыру үрдісінде мемлекеттік органдар, жеке және заңды тұлғалар, аудиторлар, аудиторлық ұйымдар және кәсіби аудиторлық ұйымдар арасында туындайтын қатынастарды реттейді. Аудиторлар квалификациясын жоғарылатуды, сапа жөніндегі ғылымның жаңа жетістіктері мен қағидаларын және методологиясын үйренуді қажет етеді. Кәсіби ұйымдармен ASQC араласу, аудитор үшін маңызды болуы мүмкін, мысалы, үздіксіз ауысып отыратын талаптарды біліп отыру үшін, сапа саласындағы білімін жалғастыру мүмкіндігін алу, оны басылымдармен және стандарттармен қамтамасыз ету арқылы келешекке қадам жасау. Бұл барлық мүмкіндіктер АҚШ-та жергілікті және ұлттық деңгейде бар (демеушілердің арқасында). Осы оқу-әдістемелік құралы аудит, аудит бағдарламасын басқару, сапа менеджменті жүйелерінің және/немесе қоршаған ортаны қорғау аудитін жүргізу қағидаларыі, сондай-ақ аудиторлардың құзыреттілігі жөніндегі ұсыныстардан тұрады. Бұл сапа менеджменті жүйелеріне және/немесе қоршаған ортаны қорғаудың ішкі және/немесе сыртқы аудиттерін жүргізу және оларды басқару қажет ұйымдардың барлығына қатысты. Пікір жазған: Оспанов А.А. – Қазақ ұлттық аграрлық университетінінің «Тағам инженериясы» кафедрасының профессоры, техника ғылымдарының докторы Уажанова Р.У. - Алматы технологиялық университетінің «Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі және сапасы» кафедрасының меңгерушісі, профессор, техника ғылымдарының докторы
Подробнее...

Сапаны жалпы басқарудың модельдері 24 мая, 2018

Жоғарғы ауыл шаруашылық оқу орындарының «Стандарттау, метрология және сертификаттау», мамандықтары студенттеріне арналған бұл оқу құралы ауыл шаруашылығының қосалқы салаллары пәндерінің кредит жүйесіне сай жазылған оқу бағдарламасына негізделген. Оқу құралында сапа басқару пәндерінің зертханалық-тәжірибе және оқытушының жетекшілігімен орындалатын өзіндік сабақтарына қажет тақырыптары қамытылған. Пікір жазғандар: Кәрімов Ж. К. – Қазақ ұлттық аграрлық университетінің профессоры, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы Мухамбетов Д. Г. - Алматы экономика және статистика академиясының проректоры, профессор, физ-мат ғылымдарының докторы
Подробнее...