Профессорско-преподавательский состав

Буркетбаева Алгуль Нуржаубаевна

Кафедра: Ветеринарная санитарная экспертиза и гигиена 8
algul_b@kaznau.kz
Родилась 1984 году 1-января Алматинской области, Райымбекский районе с.Нарынкол 1991 году пошла в школу №3 средни казахск. школу им. О.Джандосова и закончила 2001 году. В этом году поступила в КазНАУ на специальность «Ветеринарная санитария» и закончила 2006 году. Потом 2008 году поступила в магистратуру на этот специальность. После окончания магистратуры осталась работат на кафедре ВСЭ и гигиена. Публикация, стати, список научно-исследовательской работы: 1. Қи-садраны биохимиялық бағалау Академик Қ.Ұ.Медеубековтың 80 жылдығына арналған «Ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру және өңдеудің басым бағыттары» халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция материалдары 2009 ж; 2. Кредиттік жүйемен оқыту ерекшіліктері. Шымкент әлеуметтік-педагогикалық университетінің 10 жылдығына және университет ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Қозыбақов Момбек Жамалбекұлының 60 жасқа толуына арналған «Оқытудың ақпараттық технологиялары негізінде инновациялық білім беруді жетілдіру жолдары» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Шымкент 2011 ж; 3. Выбор эффективных методов санитарно-гигиенической оценки качества воды. Исследования, результаты. Научный журнал КазНАУ №1 (049) Алматы 2011 г. 4. Сүт фермасындағы ағынды суды сараптау. Ізденіс ҚР Білім және ғылым министрлігінің ғылыми журналы № 2 (1) 2011 ж. 5. Issues of water supply and water drainage on private farm in Kazakhstan. International virtual journal for science technics and innovations for the industry MTM Bulgaria 2011 6. Проблемы обработки стоков животноводческих ферм. Экологическое образование в Казахстане №2 (34) 2011 г. 7. Мал шаруашылығы нысандарындағы су сапасының санитарлық-гигиеналық нәтижелері. Ізденіс ҚР Білім және ғылым министрлігінің ғылыми журналы №1 (1)2012 ж. 8. Мал шаруашылығында пайдаланатын суды зерттеудің негізгі нәтижелері. Зерттеу нәтижелері. Ғылыми журнал ҚазҰАУ №4 2011 ж; 9. Результаты санитарно-гигиенической оценки качества воды на животноводческих фермах. Қазақстанның трансшекаралық өзендерінің су сапасын жақсарту жолдары және бөлу проблемалары. Магистранттар мен PhD докторанттар және жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. 20-21 сәуір 2012 ж. Патенты: 10. Биогаз қондырғысы№005015 09.03.2011 ж. 11. Тұндырғыштың тұнба тасымалдағышы №74086 29 .06.2011 ж. Сертификаты: 12. ARTICLE PREPARING FOR PUBLICATION IN MAGAZINE WITH IMPACT-FACTOR. 05.12.2011 г. КазНАУ г.Алматы 13.WEB OF KNOWLEDGE. THOMSON REUTERS 29.02.2012 г. АО «НЦНТИ» г.Алматы 14.HOW TO USE SPRINGERLINK PLATFORM. Springer of language of science. 09.02.2012 г. АО «НЦНТИ» г.Алматы
Размещенные материалы в Repository KazNAU