Teaching Staff

Кенжебекова Жулдызай Жакабаевна

Кафедра: Biological safety 9
Zhuldyzay.Kenzhebekova@kaznau.kz
Размещенные материалы в Repository KazNAU